ACADEMIC ABBREVIATIONS, ACRONYMS AND SHORT PHRASES
Latin-English-Slovenian glossary with short definitions

AKADEMSKE OKRAJŠAVE, KRATICE IN KRATKE FRAZE
Latinsko-angleško-slovenski slovarček s kratko razlago pomenov

Tomaž BARTOL
Oddelek za Agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Agronomy Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia
tomaz.bartol(at:)bf.uni-lj.si

 Predstavljamo izbor okrajšav in kratic (ter izbranih kratkih fraz) večinoma latinskega izvora, ki se pogosteje uporabljajo v znanstvenih besedilih, in ki jedrnato (in standardizirano) razložijo kontekst nekega pojma ali podatka. Okrajšave lahko pojasnjujejo elemente iz besedila v smislu napotil ali komentarja (e.g., sup., v. ...), označujejo lahko fizične oz. bibliografske elemente v dokumentu ali publikaciji. (p., vol., fig., suppl. ...), akademske naslove avtorjev (M.Sc., Ph.D. ...), način citiranja (op. cit., ibid. ...) ter številne druge elemente, ki so potrebni za interpretacijo podatkov, bodisi v besedilu ali slikah (ad. lib., approx., per an. ...). Raba okrajšav in kratkih fraz v smislu komentarja k besedilu (i.q., sic, ad hoc) je v humanistiki ali družboslovju pogostejša kot v naravoslovju ali tehniki. Slovenske okrajšave (če obstajajo) podajamo v zadnjem stolpcu ob slovenski razlagi.

Nekatere okrajšave se pišejo z malimi, druge z velikimi črkami, lahko s pikami ali presledki, pa tudi brez njih. Ta raba ni vedno natančno predpisana (a.m. = am = AMM.Sc. = M. Sc. = MSc = M Sc). Izbrali smo tisto obliko, ki se pojavlja pogosteje. Alternativni način zapisa nekaterih okrajšav podajamo na koncu seznama.

A.D. cf. CE

anno domini

in the year of our Lord

v letu gospodovem; po Kristusu; po Kr.cf. CE 

a.k.a

 

also known as

znan(o) tudi kot

a.m.

ante meridiem

before noon (morning)

pred poldnevom (zjutraj in dopoldne)

ab init.

ab initio

from the beginning

od začetka

abbr.

abbreviatio

abbreviation

okrajšava; okr.

abr.

abbreviare

abridged

prirejeno, okrajšano, poenostavljeno

ad hoc

 

for this purpose only, improvised

posebej/samo za to priložnost, improvizirano

ad inf.

ad infinitum

to infinity

do neskončnosti, brez konca

ad init.

ad initium

in the beginning, at the beginning

na začetku; cf. in pr.

ad int.

ad interim

meanwhile, in the meantime

medtem

ad lib.

ad libitum

at will

poljubno, po želji

ad loc

ad locum

at the place (to the place)

na (tistem) kraju (usmerjanje k poglavju oz. vrstici, kjer se pojem omenja)

ad rem

 

to the thing /point /purpose 
/matter

(vrnitev/prehod) k stvari

add.

addendum, addenda

addition, supplement

dodatek; cf. app., suppl., enc.

anon.

anonymus

anonymous

neznan, neimenovan, anonimen (kolektivno avtorstvo); cf. NN

app.

appendix

appendage, supplement

dodatek; cf. add., suppl., enc.

approx.

approximatus

approxiamtely

približen pomen; pribl.

assist. prof.

 

assistant professor

docent (približen pomen)

assoc. prof.

 

associate professor

izredni profesor (približen pomen)

attn.

attentio, attentus

attention (of)

v opozorilo; posebej namenjeno (nekomu)

b. = ne, neé = n.

 

born

rojen; cf. ne, neé

B.A.

baccalaureus artium /artis

Bachelor of Arts

naziv po zaključenem dodiplomskem študiju humanističnih ved (približen pomen diplomant)

B.Pharm. = Pharm.B.

baccalaureus pharmaciae

Bachelor of pharmacy

univ. diplomirani farmacevt; cf. mag. pharm.

B.Sc.

baccalaureus scientiae
 /scientiarum

Bachelor of Science

naziv po zaključenem dodiplomskem študiju naravoslovnih in tehniških ved (približen pomen diplomant, dipl. ing.)

B.C. cf. BCE

 

before Christ

pred Kristusom; pred našim štetjem; p.n.š., pr. n.š., pr. Kr.; cf. BCE

BCE

 

before common era

pred našim štetjem (pred Kristusom); cf. BC

c., ca., cca.

circa

about

približno, okrog

CE cf. A.D.

 

common era

po našem štetju; n.š.;  cf. A.D.

C.V. (CV)

curriculum vitae

course of life, biography

potek življenja, življenjepis, biografija

cc, ch., chap. chs., chaps.

capitulum

chapter(s)

poglavje, poglavja

cf.

confer

compare with

primerjaj; prim.

cl.

classis

class

razred

col.

columna

column

stolpec

contd. (to be contd.)

continuare

continued (to be continued)

se nadaljuje

corr.

respondere

corresponding(ly)

v skladu z nečem, glede na nekaj

corr. = err.

corrigenda, corrigendum

corrections

popravki

cp.

comparare

compare with

primerjaj; prim.

dec. = ob.

decessus

died/dead

umrl

dept.

partire, partiri

department

oddelek; odd.

do.

ditto iz dictus, dicere

the same, same as above

enako kot, že povedano (da ne ponavljamo že uporabljenega pojma)

dr.H.C.

doctor honoris causa

honorary doctoral degree, honorary doctor

častni doktor (okrajšava v rabi predvsem v centralni in vzhodni Evropi) 

e.g.

exempli gratia

for example

na primer; npr.

ed.

editio, edere

edition

izdaja; izd.

ed., eds.

editus, edere

editor(s)

urednik(i); ur.

enc.

 

enclosure

priloga; pril. cf. add., app., suppl.;

err. = corr.

errata, erratum

corrections (errors)

popravki (napake)

esp.

specialis, species

especially

zlasti, (še) posebej

et al.

et alii/ aliae

and others

in drugi; in sod. (in sodelavci)

et seq.

et sequentes

and the following

in naslednje

etc.

et cetera

and so on, and the rest

in tako dalje; itd., ipd.

ex.

exemplum

example

primer

exc.

exceptare

except(ed)

izvzeto; izključeno, razen

f., ff, fol.

folio

leaf

folij. List, potiskan le na eni strani.

fec.

fecit

he or she made it

naredil(a)

fig., figs = ill.

figura, figurativus

figure, illustration, picture

podoba, graf, grafikon, slika, grafična slika, ilustracija

i.a.

inter alia

among other things

med drugim

i.e.

id est

that is

to je (cf. sc. ter viz.; pazi na razlike pri rabi)

i.q.

idem quod

the same as

enako kot

ib. (ibid.)

ibidem

in the same place

prav tam, tudi tam (kadar ponavljamo vir navedbe takoj za prvo navedbo)

ill., illus = fig.

illustratio

illustration, figure, picture

podoba, graf, grafikon, slika, grafična slika, ilustracija

in ext.

in extenso

complete, not abridged, unabridged, in full

v celoti, neprirejeno; cf. abr.

in mem.

in memoriam

in memory of

v spomin

in pr.

in principio

in the beginning

na začetku; cf. ad init.

in situ

 

in (original) place

na kraju samem

in toto

 

in entirety, in full

v celoti; cf. in ext.

in vitro

 

in laboratory, in "glass"

v laboratoriju, v "steklu"

in vivo

 

in a living organism

v/na/pri živem organizmu

inf.

infra

below

spodaj, pod

ipso facto

 

by that very fact itself

(prav) zaradi tega (dejstva)

j.

Fr journal iz Lt diurnalis

journal

revija (izvorno dnevnik)

jun., jr

junior

younger

mlajši; ml.

lit.

litteralis, literalis

literally

dobesedno

loc. cit.

loco citato

in the place cited

podobno kot ibid., le da se ne nanaša na takojšnjo ponovitev navedbe, pač pa na prvo navedbo.

M.A.

magister artium /artis

Master of Arts

naziv po zaključenem podiplomskem študiju humanističnih ved (približen pomen magister, mag.)

M.D.

medicinae doctor

Doctor of Medicine

zdravnik; dr. ("doktor" medicine)

m.m.

mutatis mutandis

with necessary changes

ob potrebnih spremembah

m.o.

modus operandi

way of acting

način ravnanja

m.p.

manu propria

with one's own hand

lastnoročno

M.Sc.

magister scientiae
 /scientiarum

Master of Sciences

naziv po zaključenem podiplomskem študiju naravoslovnih in tehniških ved (približen pomen magister, mag.)

mag. pharm., ph. mr.

magister pharmaciae
 /pharmaceuticae

cf. B.Pharm.

univ. diplomirani farmacevt ("magister" farmacije; mag. farm.). V rabi predvsem v centralni in vzhodni Evropi (podobno kot dipl. ing./ inž.); cf. B.Pharm.

misc.

miscellus

miscellaneous

razno, mešano, drugo (ponavadi tisto, kar ni razvrščeno v kategorije)

ms, mss

manu scriptus

manuscript

rokopis

n. = ne, neé = b.

natus

born

rojen (prejšnji, rojstni priimek)

n.b.

nota bene

take careful note, mark well

dobro pomni (poudarek nekega dejstva v besedilu)

N.N.

nomen nescio

unknown

neznan (kdor želi ostati neimenovan) cf. anon.

ne, neé = n. = b.

Fr naitre iz Lt nascere, natus

born

rojen (ne), rojena (neé); cf. b.

no., nos

numero (numerus)

number(s), issue

številka, številke; št.

non obst.

non obstante

notwithstanding

ne glede na, kljub temu

non seq.

non sequitur

it does not follow

ni povezave (če nekaj ne izhaja iz nečesa)

ob. = dec.

obiit

died/dead

umrl

obs.

obsoletus, obsolescere

obsolete

zastarel

op.

opus

work

delo

op. cit.

opere citato

in the work cited

citirano po (nekom)

p., pp

pagina, pangere

page

stran; s., str.

P.S.

post scriptum

postscript

pripis

pd, p.d.

per diem

per day

na dan

per an.

per annum

per year, each year

na leto, vsako leto

per capita

 

per head

po osebi, po "glavi"

per partes

 

part by part

po (posameznih) delih

Ph.D. =Sc.D. =Dr.Sc.

philosophiae doctor

Doctor of Science ("Doctor of Philosophy")

doktor znanosti; dr. (izvorno "doktor filozofije"). Kratici Sc.D. (Dr.Sc.) ter Ph.D. se uporabljata sinonimno, a je slednja pogostejša.

p.m.

post meridiem

after noon (afternoon)

po poldnevu; pop. (popoldne)

post mortem

 

after death

po smrti

prima facie

 

at first sight

na prvi pogled

prof.

professus, profiteri

professor

profesor; prof.

q.e.d.

quod erat

which was to be

kar smo želeli pokazati, dokazati (na koncu, ko tisto dokažemo)

q.v.

quod vide

(which see), cross-reference

napotilo k viru

r.

recto

right-hand page

na desni strani

ref.

referre iz re-ferre

reference

vir, literatura

resp.

respectivus, respectus

respectively

glede na vrstni red, v tem zaporedju

s.a.

sine anno

without year (of publication)

brez leta (izdaje)

s.d.

sine dato

without date (of publication)

brez datuma (izdaje); cf. s.d. (sine die)

s.d.

sine die

without day, without appointed date

brez dneva, brez določenega datuma ( izdaje); cf. s.d. (sine dato)

s.l.

sine loco

without place (of publication)

brez kraja (izdaje)

sc.

scilicet iz 
scire licet

namely, that is to say

to je, namreč; tj., (ponavadi v smislu nadaljnje razlage neke dvoumnosti; cf. i.e. ter viz; pazi na razlike pri rabi.)

Sc.D. =Dr.Sc. =Ph.D.

Doctor scientiae /scientiarum

Doctor of Science

doktor znanosti; dr. Kratici Sc.D. (Dr.Sc.) ter Ph.D. se uporabljata sinonimno, a je slednja pogostejša.

sen., sr

senior

elder

starejši; st.

seq. (seqq.)

sequens, sequentes, sequentia

following

sledi, naslednji (pred naštevanjem)

sic

 

exactly so, thus used

natanko tako (za poudarek pravilnosti nenavadnega podatka)

sup.

supra

above

zgoraj, gor

suppl.

supplementum

supplement

suplement, dopolnilo (supl.) cf. add., app., enc.

trans.

translatio

translation

prevod, prevedeno

ubi infra

 

where beneath

tam spodaj, kjer je (omenjeno) spodaj; cf. ut inf.

ubi supra

 

where above

tam zgoraj, kjer je (omenjeno) zgoraj; cf. ut sup.

ut inf.

ut infra

as beneath, as bellow

kot spodaj cf. ubi infra

ut sup.

ut supra

as above

kot zgoraj cf. ubi supra

v.

vide

see (see also)

glej; gl. (glej tudi)

v.

verso

left-hand page

na levi strani

v.i.

vide infra

see below

glej spodaj

v.s.

vide supra

see above

glej zgoraj

v.v.

vice versa

the other way round

ravno obratno

viz.

videlicet

namely

namreč (cf. sc. ter i.e.; pazi na razlike pri rabi)

vol., vols

volumen

volume(s)

letnik; let., volumen, zvezek; zv.

vs. (v.)

versus

against

v nasprotju z, glede na, v primerjavi z

 

Alternativni zapis nekaterih izrazov z gornjega seznama:

AD, AKA, am, BA, BC, B.C.E., BPharm, BSc, C.E., CV, DrHC, DrSc, eg, ia, ie, iq, MA, MD, mm, mo, mp, MSc, nb, NN, PhD, pm, prof, PS, qed, qv, r, sa, sc, ScD, sd, sl, vi, vs, vv.

/test/

Povezave/links: 

 

Kratice in okrajšave s področja izobraževanja

Kratice in okrajšave: biotehnika - informatika - mednarodno sodelovanje - ekonomika - kmetijstvo

 

Abbreviations and Letter Symbols. US GPO

Acronyms (compiled by Jan Pielkenrood)

Acronym Database

AF Acronym Finder

EURODICAUTOM: European Terminology Database

Glossarium Anglico-Latinum

Scientific and technical acronyms, symbols and abbreviations

XREFER. The Web's Reference Engine

 

Crated 2004

Updated 2016