Title: 

Scientometric assessment of publishing patterns of agricultural researchers in the Slovenian national journals as indexed by the national online bibliographic database COBISS/COBIB [full text]

Author(s): 

Tomaz BARTOL ( Tomaž Bartol, T. Bartol ), Karmen STOPAR

 

 

Source: 

Acta agriculturae Slovenica, 2004, vol. 83, no. 1, p. 191-204

ISSN:

1854-1941

Doc. Type:

Research Article

Language

English

 

 

Abstract:

The aim was to systematically analyze the patterns of scatter of both scientific and non-scientific articles by the scientists of the Agronomy, Biology, Food Science and Technology, Forestry, Wood Science and Technology, and the Zootechnical Departments of the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana in the Slovenian national journals in the period 1995-2002. The national online catalogue and bibliographic databases COBISS/ COBIB were employed to this end. Two experimental databases were set up to upload the data for further analysis. 240 different journals that published 4163 different articles were identified. 3141 Scientific and 1022 non-scientific articles were published in 82 and 203 journals respectively. 45 journals published both scientific and non-scientific articles. 12 journals published more than 100 articles each, and 78 different journals published a single article. The five core journals published 39% of all articles. This is an assessment of the national serial productivity and does not reflect the total scientific productivity as many authors may publish mainly in international periodicals which were not the object of this analysis. The main difficulties of this kind of study were presented in establishing a uniform group of authors. COBIB can be used to some extent but with limitations as a lot of manual editing is needed to extract the relevant data into a consistent group of articles for further analysis.

 

 

Keywords:

agriculture, biosciences, agronomy, bibliometric analysis, bibliometrics, bibliographies, bibliography, catalogues, catalogs, data analysis, data bases, databases, data collection, documentation, farming, identification, information processing, information retrieval, information science, information services, journals, library research - library science, publications, research, science, scientometric analysis, scientometrics, research evaluation, information scatter, mapping of science, Slovenia, Slovenija, subject headings

 

 

a Address:

Chair of Information Science, Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA

 

 

Naslov:

Scientometrično ovrednotenje značilnosti objavljanja biotehniških raziskovalcev v slovenskih revijah po podatkih iz nacionalne bibliografsko-kataložne zbirke COBISS/COBIB

 

 

Izvleček

Naš namen je bil sistematično analizirati razkropljenost znanstvenih in neznanstvenih člankov raziskovalcev, učiteljev in drugih strokovnjakov z oddelkov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za agronomijo, biologijo, gozdarstvo, krajinsko arhitekturo, lesarstvo, zootehniko in živilstvo v obdobju 1995-2002. Pri tem smo uporabili nacionalno bibliografsko-kataložno zbirko COBISS/COBIB. Za nadaljnje podrobnejše analize smo izbrali ustrezne dokumente in na tem temelju zasnovali dve eksperimentalni zbirki. Identificirali smo 240 različnih revij, kjer je bilo objavljeno 4163 različnih člankov avtorjev z BF. 82 različnih revij je objavilo 3141 znanstvenih, 203 revij pa 1022 neznanstvenih člankov. 45 revij je objavilo tako znanstvene kot neznanstvene članke. Pri 12 različnih revijah je bilo objavljeno po več kot 100 člankov v vsaki, medtem ko je 78 različnih revij objavilo le po en članek. Pet osrednjih revij je objavilo 39% vseh člankov. Objave slovenskih avtorjev v revijah zunaj Slovenije niso bile predmet analize, zato številke iz raziskave ne odražajo celotne biotehniške produkcije, pač pa le objave v Sloveniji. Največjo težavo pri raziskavi je predstavljala metodika poenotenega zajemanja avtorjev in posameznih zapisov ter s tem zasnova eksperimentalnih zbirk za nadaljnjo obdelavo. Način vnosa v bazo COBIB glede na avtorja in avtorjevo ustanovo nudi le omejeno možnost uporabe za tovrstne analize, saj vnos ustanove ni normiran, zelo dobro pa je moč uporabiti bibliografsko funkcijo normativne kontrole pri naslovih publikacij. Za identificikacijo konsistentne skupine člankov na osnovi avtorjev in torej za izbor relevantnih podatkov za nadaljnje analize je potrebno mnogo naknadne kontrole ter ročnega urejanja izpisov.

 

 

Ključne besede

biotehnika, bioznanosti, agronomija, bibliometrične analize, bibliometrija, bibliografije, bibliografija, katalogi, analiza podatkov, podatkovne zbirke, zbiranje podatkov, dokumentalistika - dokumentacija, kmetovanje, identifikacija, procesiranje informacij, iskanje informacij, znanstvena informatika - informacijska znanost, informacijske službe - informacijske storitve, revije - časopisi, bibliotekarstvo, objave, publikacije, raziskovanje, znanost, scientometrične analize, scientometrija, vrednotenje raziskovanja, evalvacija, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti

Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov