Title: 

Scientific and technical information on organic farming: assessment of selected bibliographic indicators in database CAB Abstracts [full text]

Author(s): 

Tomaz BARTOL ( Tomaž Bartol, T. Bartol ), Špela DRNOVŠEK, Majda ČERNIČ-ISTENIČ a

 

 

Source: 

Acta agriculturae Slovenica, 2005, vol. 85, no. 1, p. 3-13

ISSN:

1854-1941

Doc. Type:

Research Article

Language

English

 

 

Abstract:

We scientometrically examined selected publishing patterns in organic farming as indexed by database CAB Abstracts (CABA) in the period 1973-2003. Some characteristics of CABA were also established. 4,170 records of all types (2,740 journal articles, 1,165 conference papers etc.) were harvested with the employment of descriptors derived from the CAB Thesaurus. The journal articles were further analyzed for yearly growth, languages, authorship, and geographic location. Growth has accelerated during the last ten years. English prevails among the 31 retrieved languages, with some 50 % citations, followed by German, Italian, French, and Japanese. A few highly productive authors (among the 4,304 different authors), with some publishing as many as 18 articles, accounted for the core of documents, whereas as many as 3,438 authors contributed only one article in the entire period. Germany was most frequently indexed as a geographic-location-descriptor, followed by Italy, U.K., Denmark, and Switzerland. This descriptor field, however, is not employed consistently so the geographic data must be interpreted with caution. This analysis is based mostly on descriptor Organic farming so some other terms could possibly also be employed to retrieve more documents related to this field of research.

 

 

Keywords:

organic farming, biological farming, ecological farming, biodynamic farming, integrated farming, sustainable farming, organic agriculture, sustainability, agriculture, biosciences, agronomy, bibliometric analysis, bibliometrics, data analysis, data bases, databases, data collection, documentation, farming, identification, information processing, indexing consisteny, thesaurus, thesauri, information retrieval, information science, information services, journals, library research - library science, publications, research, science, scientometric analysis, scientometrics, research evaluation, bibliography, bibliographies, information scatter, mapping of science, metadata, meta data, ontology, ontologies, CABI, CAB International, subject headings

 

 

a Address:

Chair of Information Science, Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA

 

 

Naslov članka:

Znanstvene in strokovne informacije o ekološkem kmetijstvu: ocena izbranih bibliografskih indikatorjev v zbirki CAB Abstracts

 

 

Izvleček

Scientometrično smo ovrednotili značilnosti objav za ekološko kmetijstvo po podatkih iz zbirke CAB Abstracts (CABA) v obdobju 1973-2003. Pri tem smo ocenili smo tudi nekatere značilnosti same zbirke. Zbrali smo 4.170 zapisov vseh tipov (2.740 člankov iz revij, 1.165 prispevkov s posvetovanj ipd.) s pomočo deskriptorjev iz tezavra CAB. Članke smo nadalje analizirali glede na letno rast, jezik, avtorstvo in geografsko lokacijo. Rast se pospešuje zadnjih deset let. Med 31 različnimi jeziki prevladuje angleščina (50 % dokumentov); sledijo nemščina, italijanščina, francoščina in japonščina. Nekaj posameznih visoko produktivnih avtorjev (med 4.304 različnimi avtorji), od katerih je en napisal kar 18 člankov, je prispevalo pomemben delež vseh dokumentov, kar 3.438 pa je bilo takih, ki so prispevali le po en članek. Najpogosteje rabljeni deskriptor pri geografski lokaciji je bila Nemčija, sledila je Italija, Združeno kraljestvo, Danska in Švica, vendar pa se to deskriptorsko polje v zbirko ne vnaša konsistentno, zato je treba geografske podatke interpretirati s pazljivostjo. Analiza temelji pretežno na deskriptorju Organic farming, zato je potrebno upoštevati, da je v zbirki verjetno najti še precej drugih dokumentov, ki bi vsebinsko tudi ustrezali temu pojmu, a z njim niso bili indeksirani.

Ključne besede

ekološko kmetijstvo, kmetijstvo - biotehnika, bioznanosti, agronomija, bibliometrične analize, bibliometrija, analiza podatkov, podatkovne zbirke, zbiranje podatkov, dokumentalistika - dokumentacija, kmetovanje, identifikacija, procesiranje informacij, iskanje informacij, znanstvena informatika - informacijska znanost, informacijske službe - informacijske storitve, revije - časopisi, bibliotekarstvo, objave, publikacije, raziskovanje, znanost, scientometrične analize, scientometrija, vrednotenje raziskovanja, evalvacija, bibliografija, bibliografije, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti, predmetne oznake, gesla, metapodatki, ontologija, ontologije

Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov