Title: 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A RELATIONAL DATABASE FOR FUNCTIONAL FOODS [full text]

Author(s): 

Simona JUVAN a , Tomaž BARTOL b ( Tomaz BARTOL ), Bojana BOH c

 

 

Source: 

Acta agriculturae Slovenica 2005, vol. 86, no. 1, p. 3-15

ISSN:

1854-1941

Doc. Type:

Research Article

Language

Slovenian

 

 

Abstract:

We present design and construction of a relational database for functional foods which are defined as foods used in everyday diet, and having beneficial effects on health as well as reducing risks for diseases. Database was designed according to Fienkelstein. It contains entities, attributes, and primary keys. Main entities are represented by: biologically active compounds, classification, properties, foods, physiological effects, diseases, processes, legislation, bibliography, and functional classification. Database was normalised and was constructed with MS Access 2000. It is based on dictionary of entities, attributes, relations, and entity-relationship diagram. It contains data for 35 biologically active foods. Classification tree was set up on the basis of descriptors from FSTA thesaurus following a bibliometric analysis. The data were extracted from 140 documents (articles, books etc.). The database is represented with six inter-linked forms (sheets): Classification, Biologically active compounds, Foods, Diseases, Legislation, Bibliography and Retrieval (Search). It is possible to search according to the following queries: (1) what are functional foods, (2) which active compounds are contained in foods, (3) classification of compounds, (4) which are the risk-reducing compounds, (5) physico-chemical properties of compounds, and (6) legislation in the field of functional foods. Application is available as CD-ROM and is accessible to end-users.

 

 

Keywords:

functional foods, relational databases, bibliographic databases, data bases, planning, design, data collection, data processing, classification, documentation, information science,  bibliography, bibliographies bibliometrics, scientometrics, human nutrition, health foods, disease prevention, biologically active compounds, agriculture, biosciences, agronomy, bibliometric analysis, databases, data collection, documentation, indexing, information retrieval, scientific information, keywords, library science , library research, publications, science, scientometric analysis, subject headings, thesauri, Agris, CAB Abstracts, CABI, CAB International, CABI, FSTA thesaurus, information scatter, mapping of science, metadata, meta data, ontology, ontologies, subject headings

 

 

a Address:

a, b Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia
c Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Slovenia

 

 

Naslov:

NAČRTOVANJE IN IZGRADNJA RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE ZA FUNKCIONALNA ŽIVILA

 

 

Izvleček

Predstavljena je zasnova in izgradnja relacijske podatkovne baze za funkcionalna živila. To so živila, ki so del vsakodnevne prehrane in pozitivno vplivajo na zdravje ter zmanjšujejo tveganje za nastanek nekaterih bolezni. Relacijska podatkovna baza, zasnovana po Fienkelsteinovi metodi, vsebuje entitete, atribute in primarne ključe. Glavne entitete so: biološko aktivne snovi, klasifikacija, lastnosti, živila, fiziološki učinki, bolezni, postopki, zakonodaja, bibliografija in funkcionalna klasifikacija. Normalizirana baza, zgrajena v programu MS Access 2000, temelji na podatkovnem slovarju entitet, atributih, relacijah in entitetnem diagramu. Vsebuje podatke za 35 biološko aktivnih snovi, pridobljene iz 140 primarnih virov (članki, knjige ipd.). Klasifikacijsko drevo temelji na podlagi deskriptorjev iz tezavra FSTA, pridobljenih s pomočjo bibliometrične analize. Predstavljena je s šestimi med seboj povezanimi obrazci: Klasifikacija, Biološko aktivne snovi, Živilo, Bolezni, Zakonodaja, Bibliografija in Iskanje ter podaja odgovore na vprašanja: (1) kaj so funkcionalna živila, (2) katere aktivne snovi vsebujejo, (3) kako delimo biološko aktivne snovi (klasifikacija), (4) katere biološko aktivne snovi znižujejo tveganje za nastanek določenih bolezni, (5) kakšne so fizikalno kemijske lastnosti aktivnih snovi in (6) kakšna je zakonodaja na tem področju. Uporabniška aplikacija je dostopna kot CD-ROM in je namenjena širšemu krogu uporabnikov.

 

 

Ključne besede

agronomija, analiza podatkov, baze podatkov, bibliografske podatkovne zbirke, bibliometrične analize, bibliometrija, bibliotekarstvo, biološko aktivne snovi, dokumentalistika - dokumentacija, funkcionalna živila, indeksiranje, iskanje informacij, klasifikacija, ključne besede, kmetijstvo - biotehnika, bioznanosti, knjižnice, načrtovanje, obdelava podatkov, objave, podatkovne baze, podatkovne zbirke, bibliografija, bibliografije, predmetne oznake, prehrana ljudi, preprečevanje bolezni, publikacije, relacijske podatkovne baze, scientometrične analize, scientometrija, zbiranje podatkov, zdrava hrana, znanstvena informatika, informacijska znanost, tezavri, Agris, CAB Abstracts, CABI, FSTA, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti, predmetne oznake, gesla, metapodatki, ontologija, ontologije

Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov