Title: 

Mapping of contents in "Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika" (Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana. Agriculture. Zootechny): an analysis of narrower and broader subject areas [full text]

Author(s): 

Tomaz BARTOL ( Tomaž Bartol, T. Bartol )

 

 

Source: 

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo  a 2001, vol. 78, no. 2, p. 85-103 ( a formerly Zbornik; continues as  Acta agriculturae Slovenica)

ISSN:

 

Doc. Type:

Research Article

Language

English

 

 

Abstract:

A bibliometric analysis of volumes 74 (1999) and 76 (2000) (altogether 48 articles) of Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika (Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana. Agriculture. Zootechny) was based on the Agrovoc descriptors (de) assigned by an indexer (ENI), computer assigned DE (ENC) and category codes (CC) assigned as indexing terms to the respective articles in the Agris database. Two subject indexes based on ENI and ENC coupled together, and on CC were constructed as a material for further analysis. The scatter of indexing terms was then compared with some scientometric laws such as those by Bradford, Zipf, and others. Among 357 different DE (ENI and ENC coupled together in one file) some 80 % were assigned only once or twice. 210 DE occured only once. Organism DE maintained the highest frequency (bacteria: 16 times, followed by useful animals: 13 times). Some 20 % of all different DE were assigned to half of the articles. Among ENI 154 of 221 terms occured only once. Aspect DE possessed the highest frequency among ENI (chemical composition: 11 times, followed by proximate composition: 10 times). Some indexing characteristics were further highlighted such as the use of synonyms and related terms. The results of macroindexing with CC were interpreted with some limitations as there are in classification schemes no sufficient macrocategories referring to microbiology or biotechnology of microorganisms. All of the records of the Slovenian Agris output were processed by one indexer thus maintaining a relatively high indexing consistency what facilitates better information retrieval.

 

 

Keywords:

bibliographic format, bibliographic databases, bibliography, bibliographies, bibliometric analysis, bibliometrics, classification, data analysis, data bases, databases, data collection, data processing, descriptors, documentation, identification, indexes, indexing, information processing, information retrieval, information science, information services, journals, keywords, keywords, library research - library science, publications, research, science, scientometric analysis, scientometrics, subject headings, subject categories, thesaurus, thesauri, agriculture, biosciences, agronomy, animal science, plant science, research evaluation, zootechny, information scatter, mapping of science, metadata, meta data, ontology, ontologies, indexing consisteny

 

 

a Address:

Chair of Information Science, Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA

 

 

Naslov:

Kartiranje vsebine Zbornika Biotehniške fakultete Univerze V Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika: analiza ožjih in širših predmetnih področij

 

 

Izvleček

Bibliometrično analizo dveh letnikov (74, 1999 in 76, 2000) (skupaj 48 člankov) Zbornika Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika (Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana. Agriculture. Zootechny) smo zasnovali s pomočjo Agrovoc deskriptorjev iz podatkovne zbirke Agris, ki jih je določil specialist (ENI), avtomatskih širših deskriptorjev (ENC) in predmetnih makrokategorij (CC). ENI in ENC združene skupaj ter CC smo uredili v dve kazali po ključnih pojmih. Kazali sta rabili kot material za nadaljnjo analizo. Razkropljenost predmetnih oznak smo primerjali z nekaterimi bibliometričnimi zakonitostmi, ki so jih ugotavljali Bradford, Zipf in drugi. 80 % od vseh 357 različnih deskriptorjev (ENI in ENC združenih skupaj) se je pojavilo le enkrat ali dvakrat. Deskriptorji za organizme so se pojavljali najpogosteje (bacteria: šestnajstkrat, useful animals: trinajstkrat). 20 % različnih deskriptrojev je bilo prirejeno polovici vseh prispevkov. Med 221 ENI se jih je 154 pojavilo le enkrat. Pri ENI so se najpogosteje pojavljali pojmi za vidike (chemical composition: enajstkrat, proximate composition: desetkrat). V besedilu razlagamo tudi nekatere značilnosti indeksiranja, kot so raba sinonimov (sopomenke) ali sorodnih izrazov. Rezultate indeksiranja z makrokategorijami CC lahko razložimo le z omejitvami, kajti v makrokategorizacijskih shemah Agris ne obstajajo ustrezne kategorije za področja mikrobiologije oz. biotehnologije mikroorganizmov. Vse zapise slovenskega vnosa v Agris je vsebinsko procesiral en sam dokumentalist, tako da je s tem precej povečana konsistenca oz. doslednost indeksiranja, kar vpliva tudi na uspešnost iskanja oz. iskalni odziv.

 

 

Ključne besede

bibliografska oprema, bibliografske zbirke, bibliografije, bibliografija, bibliometrične analize, bibliometrija, klasifikacija, analiza podatkov, podatkovne zbirke, baze podatkov, podatkovne baze, zbiranje podatkov, obdelava podatkov, deskriptorji, dokumentalistika - dokumentacija, identifikacija, indeksi, kazala, indeksiranje, procesiranje informacij, iskanje informacij, znanstvena informatika - informacijska znanost, informacijske službe - informacijske storitve, revije - časopisi, ključne besede, bibliotekarstvo, objave, publikacije, raziskovanje, znanost, scientometrične analize, scientometrija, predmetne oznake, predmetne kategorije, tezaver - tezavri, kmetijstvo - biotehnika, bioznanosti, agronomija, živinoreja, znanost o rastlinah, vrednotenje raziskovanja, evalvacija, zootehnika, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti, predmetne oznake, gesla, metapodatki, ontologija, ontologije

Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov