Title: 

Plant and crop science, production and protection: bibliometric evaluation of bibliographic data in documents published in the period 1994-2000 [full text]

Author(s): 

Tomaz BARTOL ( Tomaž Bartol, T. Bartol )

 

 

Source: 

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo a 2002, vol. 79, no. 1, p. 5-18  ( a formerly Zbornik; continues as Acta agriculturae Slovenica)

ISSN:

 

Doc. Type:

Research Article

Language

English

 

 

Abstract:

768 documents related to plant and crop science, production and protection among 2844 documents published in Slovenia in the period 1994-2000 and indexed by the Slovenian Agris Center for inclusion in Agris bibliographic database were assessed with regard to bibliographic elements. Yearly occurrences differed highly due to intensive production of proceedings papers in certain years. 60% of documents were published in Slovenian and 36% in English. There were 850 different authors. 18 authors published more than 10 documents. 590 authors published only one document. Four documents were written by 11 or more co-authors, and 317 documents by one author. Slovenians accounted for majority of authors as expected. Croatia, Germany, Hungary, Italy, India accounted for 45, 23, 20, 18, 17 respective units. Contributors originated in 36 countries. Among the Slovenian universityaffiliated contributors majority were affiliated to the Biotechnical Faculty (Agronomy Dept.). 356 documents were published as journal articles, and 404 as papers in proceedings. The selection of 768 records was strongly influenced by existing Agris classification scheme. We included most documents related to various aspects of crop- or plant-production, physiology, and protection, including forest trees. We had to exclude many food and feed-related documents, as these categories don't differentiate between plant- or crop-related and animalrelated topics. However, the existing schemes use the same criteria for different (sub)disciplines, such as animal and plant science, forestry, food and feed science, so they may to certain extent be used as an appropriate tool to compare the above (sub)disciplines.

 

 

Keywords:

plant science, crop production, agriculture, biosciences, agronomy, bibliometric analysis, bibliometrics, bibliographic databases, bibliographies, bibliography, catalogues, catalogs, data analysis, data bases, databases, data collection, documentation, identification, information processing, information retrieval, information science, information services, journals, library research - library science, publications, research, science, scientometric analysis, scientometrics, research evaluation, information scatter, mapping of science, metadata, meta data, ontology, ontologies, indexing consisteny

 

 

a Address:

Chair of Information Science, Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA

 

 

Naslov:

Znanost o rastlinah, pridelovanje in varstvo rastlin: bibliometrično vrednotenje bibliografskih podatkov v dokumentih, objavljenih v Sloveniji v obdobju 1994-2000

 

 

Izvleček

Med 2844 dokumeni (D), objavljenimi v Sloveniji v obdobju 1994-2000, in ki jih je za vnos v zbirko Agris indeksiral slovenski center Agris, smo ovrednotili bibliografske elemente v 768 dokumentih v povezavi z znanostjo o rastlinah ter proizvodnjo in varstvom rastlin. Letno število D niha zaradi velikega števila zbornikov s posvetovanj v posameznih letih. 60% D je bilo tiskanih v slovenščini in 36% v angleščini. Skupaj je bilo 850 avtorjev. 18 jih je objavilo več kot 10 dokumentov vsak, 590 pa le en dokument. 4 D so imeli 11 ali več soavtorjev, 317 pa le enega. Največ avtorjev je bilo iz Slovenije, gre namreč za nacionalni vnos. Med tujimi avtorji jih je bilo največ iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Italije in Indije s po 45, 23, 20, 18 in 17 enotami. Vseh držav je bilo 36. Med domačimi univerzitetnimi inštitucijami so prevladovali avtorji z Biotehniške fakultete (Odd. za agronomijo). 356 D je bilo člankov v revijah, 404 pa prispevkov s posvetovanj. Na izbor 768 D je močno vplivala obstoječa klasifikacijska shema sistema Agris. V raziskavo je bila vključena večina rastlinske proizvodnje in varstva, vključno z gozdnim drevjem, izpustili pa smo nekatere D s področja živilstva in prehrane, saj Agris pri živilsko-prehranskih kategorijah ne loči med živili živalskega in rastlinskega izvora. Ker pa zbirka Agris predvideva enaka načela za obdelavo različnih (pod)področij, kot so npr. agronomija, zootehnika, gozdarstvo, živilstvo, lahko rabi kot ustrezno sredstvo nadaljnjega medsebojnega primerjanja teh (pod)področij.

 

 

Ključne besede

znanost o rastlinah, rastlinska proizvodnja, pridelava poljščin, biotehnika, bioznanosti,  agronomija, bibliometrične analize, bibliometrija, bibliografije, bibliografija, katalogi, analiza podatkov, podatkovne zbirke, baze podatkov, bibliografske zbirke, podatkovne baze, zbiranje podatkov, dokumentalistika - dokumentacija, identifikacija, procesiranje informacij, iskanje informacij, znanstvena informatika - informacijska znanost, informacijske službe - informacijske storitve, revije - časopisi, bibliotekarstvo, objave, publikacije, raziskovanje, znanost, scientometrične analize, scientometrija, vrednotenje raziskovanja, evalvacija, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti, predmetne oznake, gesla, metapodatki, ontologija, ontologije

Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov