Title: 

Animal science, production and protection : bibliometric evaluation of bibliografic data in documents published in Slovenia between 1994-2000 [full text]

Author(s): 

Tomaz BARTOL ( Tomaž Bartol, T. Bartol )

 

 

Source: 

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo a 2002, vol. 80, no. 1, p. 7-18  ( a formerly Zbornik; continues as Acta agriculturae Slovenica)

ISSN:

 

Doc. Type:

Research Article

Language

English

 

 

Abstract:

We evaluated bibliographic elements in 790 documents related to animal science, production and protection from among 2844 documents published in Slovenia between 1994-2000 and indexed by the Slovenian Agris Centre for inclusion in Agris database. Yearly output differed due to intensive production of proceedings papers in certain years. About 69% of documents were published in Slovenian language and 27% in English. Among 675 authors, 371 authors published only one D, and 7 published 20 or more D. More than 50 documents were written by 5 to 10 co-authors, and 313 documents by only one author. Slovenians accounted for the majority of authors, as expected. Croatia, Hungary and Germany accounted for the majority of foreign D. Among university-affiliated contributors, there was slight advantage of the Veterinary Faculty of the University of Ljubljana over the Biotechnical Faculty and its Zootechnical Department. Most documents (735) were journal articles, 181 proceedings papers, and 126 were articles in journal supplements. The final selection of 790 records was strongly impacted by the existing Agris classification scheme. We included most documents pertaining to various aspects of animal production, physiology, and health. We had to exclude food and feed-related D, however, because these categories do not differentiate between plant/crop-related and animal-related topics. The existing schemes, nevertheless, use the same criteria for different (sub)disciplines, e.g. animal and plant/ crop science, forestry, wood technology, food/ feed science, so they present a possibility for comparison of (sub)disciplines.

 

 

Keywords:

Animal science, animal husbandry, animal production, animal rearing, agriculture, biosciences,  zootechny, bibliometric analysis, bibliometrics, bibliographic databases, bibliographies, bibliography, catalogues, catalogs, data analysis, data bases, databases, data collection, documentation, identification, information processing, information retrieval, information science, information services, journals, library research - library science, publications, research, science, scientometric analysis, scientometrics, research evaluation, information scatter, mapping of science

 

 

a Address:

Chair of Information Science, Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, SLOVENIA

 

 

Naslov:

Znanost o živalih, reja in zaščita živali : bibliometrično vrednotenje bibliografskih podatkov v dokumentih, objavljenih v Sloveniji v obdobju 1994-2000

 

 

Izvleček

Ovrednotili smo bibliografske elemente v 790 dokumentih v povezavi z znanostjo o živalih, rejo in zaščito med 2844 dokumenti (D), objavljenimi v Sloveniji v obdobju 1994-2000, in ki jih je za vnos v zbirko Agris indeksiral slovenski center. Letno število D močno niha zaradi velikega števila zbornikov s posvetovanj v posameznih letih. 69% D je bilo tiskanih v slovenščini in 27 v angleščini. Med 675 avtorji jih je 7 objavilo 20 ali več D, 317 pa le enega. Več kot 50 D je imelo od 5 do 10 soavtorjev, 313 pa le enega. Največ avtorjev je bilo iz Slovenije, gre namreč za nacionalni vnos, med tujimi gosti pa iz Hrvaške, Madžarske in Nemčije. Med domačimi univerzitetnimi avtorstvi jih je bilo nekoliko več z Veterinarske kot z Biotehniške fakultete. Večina (735) D so bili članki v revijah, 181 je bilo prispevkov s posvetovanj, od katerih je bilo 126 tiskanih kot suplement revije. Izbor 790 D je močno pogojevala obstoječa klasifikacijska shema sistema Agris. V raziskavo smo vključili večino vidikov živalske proizvodnje, fiziologije in zaščite, izpustili pa smo nekatere D s področja živilstva in prehrane, ker živilske oz. prehranske kategorije ne ločijo med živili živalskega in rastlinskega izvora. Kljub temu zbirka nudi dobro možnost nadaljnjega medsebojnega primerjanja nekaterih biotehniških (pod)področij, kot so agronomija, zootehnika, gozdarstvo, živilstvo, saj se vsi D obdelujejo po enakih kriterijih.

 

 

Ključne besede

Živinoreja, znanost o živalih,  živalska proizvodnja, biotehnika, bioznanosti, agronomija, bibliometrične analize, bibliometrija, bibliografije, bibliografija, katalogi, analiza podatkov, podatkovne zbirke, baze podatkov, bibliografske zbirke, podatkovne baze, zbiranje podatkov, dokumentalistika - dokumentacija, identifikacija, procesiranje informacij, iskanje informacij, znanstvena informatika - informacijska znanost, informacijske službe - informacijske storitve, revije - časopisi, bibliotekarstvo, objave, publikacije, raziskovanje, znanost, scientometrične analize, scientometrija, vrednotenje raziskovanja, evalvacija, razkropljenost informacij, kartiranje znanosti

Source: Selected bibliography of scientific and research articles and other documents: agriculture, bibliometrics, scientometrics, information science, scientific information, documentation

Vir: Izbrana bibliografija znanstvenih člankov in drugih dokumentov