INFORMATION SCIENCE      ZNANSTVENA INFORMATIKA

 

Prof. Dr. Tomaž Bartol   tomaz.bartol (:) bf.uni-lj.si   (:)=@

 

 
SCIENTIFIC INFORMATION  /  INFORMATION SCIENCE  - ZNANSTVENA INFORMATIKA  /  INFORMACIJSKA ZNANOST
Chair of Applied Botany, Plant Ecology & Physiology and Informatics  -  Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko
Department of Agronomy, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana  - Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta,  Univerza v Ljubljani

 

BIBLIOGRAPHY  -  BIBLIOGRAFIJA

RESEARCH -  RAZISKOVALNO DELO

TEACHING  -  PEDAGOŠKO DELO

(password access - dostop prek gesla)

ORGANISATIONAL ACTIVITIES, CONFERENCE COMMITTEES -  RAZVOJNO, ORGANIZACIJSKO DELO

AUTHOR'S WWW PAGES (selected)  -    Izbrane spletne strani

OTHER LINKS - Druge povezave

 

 

Keywords / ključne besede

science, sources, resources, research, information science, scientific information, mapping of science, informatics, scientometrics, scientometric, bibliometrics, bibliometric, informetrics, informetric, webometrics, webometric, cybermetrics, information literacy, documentation, scientific communication, presentation, education, terminology, semantics, bibliographic databases, bibliographies, bibliographic format, scientific information systems, scientific literature, information retrieval, data mining, research methods, research evaluation, subject categories, subject terms, descriptors, thesaurus, thesauri, glossaries, dictionaries, synonyms, agriculture, agricultural, agronomy, zootechny, life sciences, biosciences, bio sciences, biomedicine, plant production and sciences, plants, animal production and sciences, animals, forestry, wood science, food science, nutrition, environmental sciences, medicinal plants, scholarly articles, research impact, co-word analysis, citation impact, Agris, Agrovoc, Agricola, Biosis, Biological Abstracts, Francis, CAB Abstracts, CABI, CAB International, CSA-Illumina ERIC, Ebsco Academic Search Complete, Ei Engineering Village Compendex and Inspec, FSTA, IFIS, LISA, MeSH, Medline, Pascal, ABI/Inform Global (ProQuest), Political Science Complete, Sociological Abstracts, Web of Science, Web of knowledge, Science Citation Index, metadata, ontology, ontologies

znanost, viri, reference, gradivo, raziskovanje, raziskave, informacijska znanost, znanstvena informatika, kartiranje znanosti, scientometrija, bibliometrija, informetrija, webometrija, spletometrija, cibermetrija, kibermetrija, informacijsko opismenjevanje, dokumentacija, dokumentalistika, znanstvena komunikacija, prezentacija, izobraževanje, terminologija, semantika, bibliografije, bibliografske podatkovne zbirke, bibliografska oprema, formatiranje dokumentov, znanstveni informacijski sistemi, baze podatkov, znanstvena literatura, iskanje informacij, podatkovno rudarjenje, rudarjenje podatkov, raziskovalne metode, evalvacija raziskovanja, vrednotenje raziskovanja, predmetne kategorije, predmetne oznake, deskriptorji, tezaver, tezavri, geslovniki, slovarji, sinonimi, kmetijstvo, agronomija, zootehnika, živinoreja, bioznanosti, bio znanosti, naravoslovje, biomedicina, rastlinska proizvodnja, rastline, živalska proizvodnja, živali, gozdarstvo, lesarstvo, tehnologija, živilstvo, prehrana, varstvo okolja, zdravilne rastline, testiranje, ekologija, metapodatki, meta podatki, ontologije

 

Updated: 2016

Misc.