home: MAGUS (Multilingual Animal Glossary)
go to MAGUS; PART 5: Romance languages - central

MAGUS: Multilingual Animal Glossary of Unveiled Synonyms. Part 5a
Pan-European Dictionary of Common Names of Animals: Mammals and Birds in more than 50 languages of Europe

List of Birds and Mammals in Sardo/Sardinian

go to:

1 Slavic languages (western and southern)

4 Germanic languages

7 Baltic and Ural-Altaic languages

2 Slavic languages (southern)

5 Romance languages (central)

8 Celtic languages and Basque

3 Slavic languages (eastern)

6 Romance languages (western)

9 Other languages

 

Latinum

English

Italian

Sardinian/Sardo

    

AVES

BIRDS

UCCELLI

 PILLONIS/ PUTZONES

MAMMALIA

MAMMALS

MAMMIFERI

MAMMÌFERUS

Accipiter gentilis

goshawk

astore

stori columbinu, istore lepperajolu (lepperaju, lepperatzolu), puddarzu

Accipiter nisus

sparrowhawk

sparviero

astorittu feridori, scatta de pisci, astoreddu, astorittu, ispalaeru, futtientu, tzappaju, cippàggiu, isparagheri, spreberi

Alauda (arvensis...)

lark (skylark)

lodola

allòdola

Anas platyrhynchos

mallard

germano reale

anadi conca birdi, conchirde, testirde, palidone, anadre conchi ‘irde, nadre agreste, birdasulu, birdi allanau

Anas platyrhynchos (domesticus)

duck

anatra

craccacciola, pabidoi, anadre, anadi

Anser anser

greylag goose

oca selvatica

 

Anser anser (domesticus)

goose

oca

coca, oca,

Aquila (chrysaetos ...), Haliaetus

eagle (golden eagle)

aquila

àcuila, altanera, àbbile, àbbila, acchilori, àcchili

Ardea (cinerea ...)

heron (grey heron)

airone

perdigiorronadas, perdezoronadas, mengoni, menga, garza, manna, menga arrùbia

Asio otus

long eared owl

gufo comune

cuccumeu, cuccummiau, cuccu, cuccumeò

Athene noctua

little owl

civetta

(i-)stria, puzone de s’istria, tirulia, cuccumeu

Bubo bubo

eagle owl

gufo reale

cuccu, cuccumeu

Buteo buteo

buzzard

poiana

stori furapuddas, tappàiu, pilloni farrancau, tzurulia, sutzulia, tzurrulliu, tzueddia, istore pudarzu, lepperadore, tzampaghe, atturistu

Ciconia (ciconia...)

stork

cicogna

cicònnia, tziconna

Columba (livia, palumbus ...)

pigeon

piccione

piccioni aresti, caombu, palumba, columbu

Columba livia

rock dove

piccione selvatico

columbu aresti/agreste, columbu de is arrocas, tidu, tidori, didu, tzidu

Corvus corax

raven

corvo

tivani, crobu, crà, corvai, prinneddu, corbittu

Corvus corone

crow

cornacchia

carroga, corranc(r)a, giacu, arroga de monte, corra, corbanca, corròncia, croanca

Corvus monedula

jackdaw

taccola

tàccula, carroga, carroghedda, corbittu, corronca campidanesa, corrancra

Coturnix coturnix

quail

quaglia

xrìcchibi, trepotès, cìrcuri, croccadì, cricchibì, guàgliulu, cualla, concarada, pappadassa, parparaghe, pasparrau, peberana, cancarau, crànchiu, pepperastu, perpereche, bebberecche

Cuculus canorus

cuckoo

cuculo

cucu(-i), cucuperra(-i), cucuevvai, cucumarei, puzone de ‘ide, pacheddu

Cygnus (olor ...)

swan

cigno

sìsini, cisne, tzignu

Dendrocopus major

great spotted woodpecker

picchio rosso maggiore

biccalinna, biccamuru, biccamatta, pappafrumigas, attaccadorza, pertunghemuru, picculatruncu, toccatoccafuste, pertunghefustes, toccheddadòrgia, pìttau, pittulatrunca, pitzulucau, pittigone, atacadolza

Dendrocopus minor

lesser spotted woodpecker

picchio rosso minore

all the names listed above + adj. piticu / pistrincu/ minudu / pitzinnu / piseddu

Dryocopus martius

black woodpecker

picchio nero

all the names listed above + adj. nieddu /-a

Erithacus rubecula

robin

pettirosso

scraxarrùbiu, pitturrarrùbiu, brabarrùbia, brinciottu, consizeri, chirisi, grisoi, criddichiu, giri, pettorriruju, iscarziruju, brinzis cannedda, groddittu, ddoddi, tzicchi, furabainzu, fragavinu, iscarjrrùbiu, vàrvisi

Falco (peregrinus...)

falcon (peregrine falcon)

falco

àcchili piscadrixi, tilibriu, cicrinu, tzerpedderi, arcireddu, astori perdighinu

Falco tinnunculus

kestrel

gheppio

tzrepedderi, spradderi, storìgliu, tzilimbrigu, arcireddu, tzueddia, futtientu, coddabentu, tzilibriu, attalibriu, tilibriccu, checco, atturistu, toloria, acchettore

Gallus gallus

chicken, hen

pollo, gallina

caboniscu, caboni, puddone, puddu

Garrulus glandarius

jay

ghiandaia

piga, pica, mar(i)abiga, melapica, malapiga

Gyps (fulvus ...)

vulture (griffon vulture)

grifone

bentruxiu, untruxu, murru, brentuxu, guntùrgiu, gunturzu, untuzu

Hirundo rustica

swallow

rondine

mongixedda, arrùndine/-i, pilloni de santa luxia/puzone de santa lughia

Larus (canus ...)

gull (common/mew gull)

gabbiano

(u-)cau marinu, laru, gavina, gaurra

Luscinia megarhynchos

nightingale

usignolo

arrissiuolu, arrassanajolu, passirillanti, pilloni de beranu, srubiarriu, filomena, rusinzolu, puzone de riu, beranile, conchinigheddu, conchiepara, cirulicorda

Meleagris gallopavo

turkey

tacchino

dindu, caboni de ìndias, pudda d’ìndia, pioccu, ghindu, dìndulu

Numida meleagris

guinea fowl

faraona

magliocchina, pudda de ìndias, pudda campina

Parus (major ...)

tit (great tit)

cinciallegra

acutzaferru, tzerri-tzerri, béccidi, sincerra, conca de moro, conchinieddu, brinzi conca de moro, oju de ‘oe, puzone de serra, brinciottu, cagatzù, cincipasca, frailazu, giolbeu

Passer (domesticus...)

sparrow

passera

crucculeu, gruccùcciu, furfurinu, fruffurarzu, zesuita, brùffulu, tziria, geo, affuarju, muntonarzare/-i

Pavo cristatus

peacock

pavone

baboni, pavone/-i, p(a)oni

Perdix perdix

partridge

starna

perdixi cixinali, perdighe d’abba, istarna

Phasianus colchicus

pheasant

fagiano

pidraxu, cirolitta, tzurulittu, fagianu, fazanu

Pica pica

magpie

gazza

piga, malabiga, mar(i)abiga, mariapighe, pica, pilica

Piciformes

woodpecker

picchio peto

biccalinna, biccamuru, biccamatta, pappafrumigas, attaccadorza, pertunghemuru, picculatruncu, toccatoccafuste, pertunghefustes, toccheddadòrgia, pìttau, pittulatrunca, pitzulucau, pittigone, atacadolza

Picus viridis

green woodpecker

picchio verde

all the names listed above + adj. bidri, birde/-i

Pyrrhocorax graculus

alpine chough

gracchio alpino

carroghedda de monti, corroga de monte, cràcchiu, corbittu a pede e pittu rujos

Streptopelia turtur

turtle dove

tortora

trùtture/-i, truvamassaju, trutiri, turture

Strigiformes

owl

strige

tirulia, cuccumeu, (i-)stria, puzone de s’istria

Strix aluco

tawny owl

allocco

cuccubaju, (i-)stria,

Struthio camelus

ostrich

struzzo

(a-)bistrussu, istrutzu

Sturnus vulgaris

starling

storno

istùrulu campinu, sturru grandinau, istrullu pintirinadu, puzone nieddu

Tetrao tetrix (=Lyrurus tetrix)

black grouse

gallo forcello, faginao di monte

pidraxu de monti, cirolitta, tzurulittu, fagianu, fazanu

Tetrao urogallus

capercaillie

urogallo, gallo cedrone

 

Turdus merula

blackbird

merlo

picchiaranzu, mérula, meurra

Tyto alba

barn owl

barbagianni

cuccufiu, (i-)stria bianca, lùgula, puzone de istria

Latinum

English

Italian

Sardinian/Sardo

MAMMALIA

MAMMALS

MAMMIFERI

MAMMÌFERUS

Arvicola terrestris

vole

arvicola

topi de campagna, sóriche de sartu

Bos bison

american bison

bisonte americano

boi/boe americanu

Bos bonasus

european bison, wisent

bisonte europeo

boi/boe europeu

Bos bubalus

buffalo

bufalo

boe aresti, búfalu

Bos taurus (primigenius)

cattle, cow

bovino, vacca

bulu, óinu, bùbulu, vùvulu, bàcchinu, bóinu; bacca, vacca

Camelus dromedarius

camel, dromedary

cammello, dromedario

cam(m)ellu, dromedàriu

Canis lupus

wolf

lupo

lupu

Canis lupus (familiaris)

dog

cane

cani/cane, perru, catteddu

Capra hircus

goat

capra

craba, becca

Capra ibex

ibex

stambecco

craba de monti, istambeccu

Capreolus capreolus

roe deer

capriolo

crabiolu, bettu, betta, crabolu, bìttera, anta, damma, sulone

Castor fiber

beaver

castoro

castorru, castoro

Cavia porcellus

guinea pig

cavia

càvia

Cervus (elaphus ...)

deer (red deer)

cervo (cervo nobile)

crebu, crefu, cherbu, chervu

Cervus dama

fallow deer

daino

crabriolu, crabolu, anta, bìttera, damma, sulone

Elephas maximus, Loxodonta africana

elephant

elefante

elefante/elefanti

Equus asinus

ass, donkey

asino

burriccu, molenti, molingianu, pegus de mola, àinu, bistrancu, coccineddu, cotzi, bestiolu, burriolu, someri, calòngiu rijudu, cheli, pecorinu

Equus caballus

horse

cavallo

cubaddu, acchettu, coallu

Erinaceus europaeus

hedgehog

riccio

arritzoni (de matta), grixoni, berittu, ischissone porcheddu de chentu pes

Felis silvestris

wildcat

gatto selvatico

gattu areste/-i, battu areste

Felis silvestris (domesticus)

cat

gatto

gattu, pisittu, muscittu/-a, pisiddu, battu, attulina, mussi-mussi, lèppore de copertas

Lepus europaeus

hare

lepre

léppuri, brincis, peldelana, brincis, brisi

Lutra lutra

otter

lontra

lontra

Lynx lynx

lynx

lince

linci, lintze

Marmota marmota

marmot

marmotta

marmotta, drummiccioni

Martes (martes, foina)

marten

martora

schirri, isbirru, marta, martzu, mracu, cassili, assile, sìbile

Meles meles

badger

tasso

tassu, cane de ribu

Mesocricetus, Cricetus

hamster

criceto

 

Mus

mouse

topo

medrona, topi, sórixi, sórighe, sarrone, muscru

Mustela (nivalis)

weasel (least weasel)

donnola

bucca de mele, bucchemeli, camedrenga, donna de muru, tana de muru, jana de muru, comaredda

Mustela erminea

stoat, ermine

ermellino

ermellinu

Mustela putorius

polecat

puzzola

pùtzola

Mustela putorius furo

ferret

furetto

furittu, fughittu

Myoxus glis (=Glis glis), Muscardinus, Dryomys

dormouse

driomio

topi de venadroxu, medrona de tzirva

Ondatra zibethicus

muskrat

topo muschiato

medrona muscada, topi muscau

Oryctolagus cuniculus

rabbit

coniglio

cunillu, cacciappu

Ovis aries aries

sheep

pecora

brebei, barveghe, chessi, tzicca, verveche memeche, lachinza, singra, sementosa, madrigadu, bedusta, siccarza, deddigaja, chessi-chessi, cuilarza, argassare, fruschiolu

Ovis aries musimon

mouflon

muflone

mruvoni, mugra, muva, murgone

Pipistrellus, Nyctalus ... (Chiroptera)

bat

pipistrello

tzurrundeddu, tzuntzuritti, nappa, tzintzimurreddu, tirriolupedde, pinnàdile, babarottu, impeddone, fericonca, saztamurreddu, ratapignata, pilloni de su tiàulu, cìxini, cincideddu, pistedda, bibiristeddu, sórighe pinnadu

Rattus (rattus, norvegicus)

rat

ratto

see: Mus

Rupicapra rupicapra

chamois

camoscio

camussa, crabu aresti, camùsciu

Sciurus vulgaris

squirrel

scoiattolo

schirrittu, schirrimatta, iscojàttulu

Sorex (araneus, minitus...)

shrew

toporagno

 

Sus scrofa (domesticus)

pig

maiale

procu, tzotzu, tzotzoi, mannali, ciòccio, rebedustu

Sus scrofa (ferus)

wild boar

cinghiale

sriboni, mardi de sirba, porcu de ludu, pocrabu, sughe sirbonina, sirva (fem.)

Talpa europaea

mole

talpa

talpa, topi, tarpa

Ursus (arctos...)

bear

orso

ursu, ùssulu

Vulpes vulpes

fox

volpe

mrexani, fraitzu, liori, grupi, pesta, arresi, gallitzu, callitza, matzone, mariane, lodde, grodde/-u, coccolodde, gurpe, zoseppe, arrese, rusta, cumonarzu, buccamala bonanca, giommaria, mastinu, coette peicanu, loddosu, codospo, rustone


Webmaster: Simona Juvan