Mednarodni klasifikacijski sistemi, šifranti in nomenklature za področje lesarstva

Študijski terminološki priročnik

 

 

 

Tomaž Bartol

  Katedra za informatiko, Oddelek za agronomijo

  Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Namen priročnika je zbrati in predstaviti različne veljavne terminološke pojme in koncepte za lesarstvo in sorodne dejavnosti.

 Priročnik zajema klasifikacijske sisteme in šifrante izbranih znanstvenih, tehničnih, statističnih (tržnih) in podobnih informacijskih sistemov, bibliografskih zbirk  in knjižničnih katalogov. Prevodi so povzeti po navedenih virih, in sicer tako, kot se izrazi uporabljajo v tistem viru, zato se lahko terminologija med viri razlikuje. Izbrani informacijski sistemi večinoma pokrivajo zelo široka področja dejavnosti, zato zbrani izrazi predstavljajo le manjši in povzeti del siceršnjega celotnega obsega originalnih seznamov. Povezave do originalnih in celotnih seznamov so navedene na koncu vsakega sklopa.

link: SHORT ENGLISH-SLOVENIAN DICTIONARY OF WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

Št. str. a

ZNANSTVENE IN SPLOŠNE KLASIFIKACIJE

4

 Predmetne kategorije zbirke Agris. AGRIS - Subject Categories (Category Codes)

 Predmetne kategorije zbirke Agricola. AGRICOLA - Subject Category Codes

 Predmetne kategorije zbirke CAB Abstracts. CAB Abstracts - CABI Codes

 Predmetne kategorije sistema Ei (Engineering Information). Ei Classification Codes

 UDK - Univerzalna decimalna klasifikacija

POSEBNE TEHNIČNE KLASIFIKACIJE

4

 ICS (International Classification of Standards); mednarodna klasifikacija standardov ISO

 IPC (International Patent Classification); mednarodna patentna klasifikacija sistema WIPO

STATISTIČNE KLASIFIKACIJE

 CPA  - Klasifikacija proizvodov po dejavnosti; Classification of Products by Activity

5

 NIP - Nomenklatura industrijskih proizvodov (PRODCOM); Izpeljava iz PRODCOM (PRODucts of the
    European COMmunity
)

10

 SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti  (ISIC, NACE); Izpeljana iz ISIC (International Standard
    Industrial Classification
)

2

 SMTK - Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija; SITC – Standard International
    Trade Classification

3

 Klasifikacija FAOSTAT, Statistični letopis RS

2

skupaj strani (pdf) 30

 ------

a ločeno številčenje za vsako enoto posebej

 

Created: February  2006

Updated: February  2006

 

 

 

eXTReMe Tracker