SHORT ENGLISH-SLOVENIAN DICTIONARY OF WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

ANGLEŠKO-SLOVENSKI LESARSKI SLOVARČEK

Tomaž (Tomaz) BARTOL
Head of the Chair of Information Science, Agronomy Department, Biotechnical Faculty
University of Ljubljana, SLOVENIA
¸   tomaz.bartol(:)bf.uni-lj.si    @ = (:)

Oddelek za lesarstvo BF; Izbirni predmet: Osnove znanstvene informatike in dokumentacije v lesarstvu (ppt)

Key Words: wood technology, wood sciences, dictionary, dictionaries, glossary, glossaries, thesaurus, thesauri, vocabulary, vocabularies, terminology, nomenclature, synonyms, trade, industrial products, economic activities, marketing, business, market information, statistics

Ključne besede: lesarstvo, geslovnik, geslovniki, geselnik, geselniki, slovar, slovarji, glosar, glosarji, tezaver, tezavri, besednjak, besednjaki, terminologija, nomenklatura, sinonimi, tehnika, biotehnika, trženje, trgovanje, dejavnosti, industrijski proizvodi, ekonomika, poslovne informacije, statistika

link: MEDNARODNI KLASIFIKACIJSKI SISTEMI, ŠIFRANTI IN NOMENKLATURE ZA PODROČJE LESARSTVA 

 

Slovarček je namenjen predvsem študentom lesarstva kot priročnik za iskanje znanstvenih, strokovnih, tehničnih in tržnih informacij s področja lesarstva in sorodnih disciplin. Izrazi so povzeti glede na rabo v informacijskih virih, navedenih na koncu. Pri iskanju po podatkovnih zbirkah naj uporabniki pazijo na alternativno pisanje številnih lesarskih izrazov, in to tako v slovenščini kot angleščini.

 

Prim.:

iverke, iverne plošče -> particleboard, particleboards, particle board, particle boards

les iglavcev, mehki les -> softwood, softwoods, soft wood, soft woods

 

 

English (angleško)

slovensko (Slovenian)

age determination of trees

ugotavljanje starosti dreves

alder

jelša (Alnus (spp.))

arboriculture

arborikultura; vzgoja drevja

arborvitae

klek (Thuja (spp.))

articles of straw and plaiting materials

pletarski izdelki

ash

jesen (Fraxinus (spp.))

assembly (installation, erection) of wooden buildings

montaža (postavljanje) lesenih zgradb

band saws

tračne žage

bark

skorja

beech

bukev (Fagus (spp.))

bending or assembling machines

stroji za upogibanje ali spajanje

bentwood furniture

upognjeno pohištvo

birch

breza (Betula (spp.))

blockboards

opažne plošče

blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring

deščice in lamele za parket

boards surfaced with decorative laminates

plošče, oplemenitene z dekorativnimi laminati

boards, mechanically worked or surfaced covered

plošče, mehanično obdelane ali površinsko prevlečene

boards, not mechanically worked or surface covered

plošče, mehanično neobdelane in površinsko neprevlečene

boards, planed or sanded, end-jointed

plošče, obdelane, obrušene, spojene

boards, surfaced with melamine resin impregnated paper

plošče, oplemenitene s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo

briquettes

briketi

builders' joinery and carpentry

stavbno mizarstvo in tesarstvo

carob tree/locust bean

rožičevec (Ceratonia (spp.))

cases, boxes, crates, drums and similar packings of wood

zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna lesena embalaža

casks, barrels, vats, tubs, and coopers

sodi, čebri, vedra, škafi ipd.

cedar

cedra (Cedrus (spp.))

chairs and seats

sedežno pohištvo

chemical wood pulp

kemična lesna celuloza

chest of drawers

predalčniki, komode

chestnut

kostanj (Castanea (spp.))

chisels

dleta

circular saws

krožne žage

clear-felling

golosečnja

composition of forest stands

zgradba gozdnih sestojev

conifers

iglavci

cork and cork products

pluta in izdelki iz plute

corks and stoppers of cork

zamaški in čepi iz plute

crushed, granulated or ground cork

zdrobljena in mleta pluta

cypress

cipresa (Cupressus (spp.))

dendrochronology

dendrokronologija

dendrology

dendrologija

dogwood

dren (Cornus (spp.))

drilling or morticing machines

stroji za vrtanje ali poglabljanje

dryers for wood

sušilnice za les

elder

bezeg (Sambucus (spp.))

equipment for felling

oprema za sečnjo

eucalyptus

evkaliptus (Eucalyptus (spp.))

false acacia/black locust

robinija (Robinia (spp.))

fibre boards

vlaknene plošče

finishing services of boards and panels

končna obdelava plošč

fir

jelka (Abies (spp.))

flat pallets and pallet collars

palete

floors of wood

leseni podi

forestry, logging and related service activities

gozdarstvo in gozdarske storitve

french windows

vratna okna

fuelwood

drva

furniture

pohištvo

gouges

žlebila

grinding, sanding or polishing machines

brusilni in polirni stroji

hardwood

trdi les, les listavcev

harvesting of wood, logging, felling

sečnja, drvarjenje

hawthorn

glog (Crataegus (spp.))

hazel/hazelnut

leska (Corylus (spp.))

heartwood

jedrovina

hemlock

čuga (Tsuga (spp.))

hornbeam

gaber (Carpinus (spp.))

horse chestnut

divji kostanj (Aesculus (spp.))

impregnation of wood

impregniranje lesa

juniper

brin (Juniperus (spp.))

juvenile wood

juvenilni les

larch

macesen (Larix (spp.))

lathes for working wood

stružnice za obdelavo lesa

lengthwise sawing

žaganje po dolžini

ligneous materials

ligninski materiali

linden/lime

lipa/lipovec (Tilia (spp.))

logs; sawlogs

hlodi; hlodovina

longwood

drogovi, tehnični les

lumber

stavbni (konstrukcijski) les

machine tools for working wood

stroji za obdelavo lesa

maidenhair/gingko

ginko (Gingko biloba)

manufacture of cork products

obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz plute

manufacture of plaiting materials products

obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz protja

manufacture of straw products

obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov slame

manufacture of wood and wood products

obdelava, predelava in proizvodnja izdelkov iz lesa

maple

javor (Acer (spp.))

measurements of trees

merjenje dreves (dendometrija)

mechanical wood pulp

lesovina

milling or moulding machines

rezkalni in oblikovalni stroji

mulberry

murva (Morus (spp.))

natural cork

naravna pluta

natural cork, debacked

naravna pluta, z odstranjeno skorjo

natural cork, in blocks, plates, sheets or strips

naravna pluta, v blokih, listih, trakovih itd.

natural cork, roughly squared

naravna pluta, grobo obdelana

non-coniferous hardwood

les trdih listavcev

non-coniferous softwood

les mehkih listavcev

non-conifers

listavci

oak

rdeči (Quercus (spp.))

parquet panels of wood for mosaic floors

parketne deščice, iz lesa, za mozaični parket

parquet; wood block flooring

parket

particle boards

iverke, iverne plošče

pellets

peleti

pine

bor (Pinus (spp.))

plane

platana (Platanus (hybrida))

planes

skoblji, obliči

planing of wood

skobljanje lesa

planing or thicknessing machines

poravnalni, skobeljni in debelinski stroji

plywood

vezane plošče, vezan les

plywood of sheets of wood

vezane plošče iz furnirskih listov

poplar

topol (Populus (spp.))

prefabricated wooden buildings

lesene montažne zgradbe

presses for the manufacture of particle board or fibre building board

stiskalnice za proizvodnjo ivernih ali vlaknenih plošč

pruning of trees

kleščenje vej

pulpwood

les, celulozni

pulpwood

les za celulozo

railway or tramway sleepers

železniški tramovi

reaction wood

reakcijski les

regeneration forest stands

obnova gozdnih sestojev

roundwood

okrogli les, okroglice

sale of timber

prodaja lesa

sanded boards

obrušene plošče

sapwood

beljava

sawdust

žagovina

sawing machines

stroji za žaganje

sawmilling of wood

žaganje lesa

sawmills

žage (podjetja)

sawn wood, sawn timber

les, žagan

saws

žage (orodje)

seats of bamboo, osier, cane

sedeži iz bambusa, protja, trstike

seats with wooden frames

sedeži z lesenim ogrodjem

semi-bleached or bleached wood pulp

polbeljena ali beljena lesna celuloza

semi-manufactures of wood

polizdelki iz lesa

sheets for plywood

listi za vezane plošče

shingles and shakes of wood

skodle, žagane in klane, iz lesa

shuttering of wood for concrete constructional work

leseni opaži za betonska dela

silviculture

silvikultura; gojenje gozdov

softwood

mehki les, les iglavcev

splitting, slicing or paring machines

stroji za sekanje, cepljenje, lupljenje

spruce

smreka (Picea (spp.))

stackwood

iveri

storage of wood

skladiščenje lesa

structure of forest stands

struktura gozdnih sestojev

tableware and kitchenware, of wood

lesena namizna posoda in pribor

tending of forest stands and trees

nega gozdnih sestojev

tending of trees

nega dreves

thermo-mechanical wood pulp

termomehanska lesovina

thinning of threes

redčenje dreves

timber

les, stavbni les, hlodovi, bruna

timber structures, wooden structures

lesene konstrukcije, lesene zgradbe

timber trade

trgovina z lesom

treatment, impregnation and preservation of wood (incl. seasoning and drying)

impregnacija in sušenje lesa

tree nurseries

drevesnice

tropical wood

les tropskih listavcev

unbleached wood pulp

nebeljena lesna celuloza

unworked boards

neobdelane plošče

veneer

furnir

veneer sheets

listi furnirja

veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled

furnir, rezan ali luščen

veneered panels

furnirane plošče

walnut

oreh (Juglans (spp.))

wardrobes

omare za oblačila

wholesale of wood, of timber

trgovina na debelo z lesom

willow

vrba (Salix (spp.))

window frames

okenski okviri

windows

okna

windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of wood

okna, vrata, podboji, iz lesa

wood (timber)

les

wood anatomy

anatomija lesa

wood block pavements

tlak, leseni

wood boards and panels

lesene plošče

wood charcoal

lesno oglje

wood charcoal, agglomerated (incl. shell or nut charcoal)

lesno oglje, briketirano

wood flour

lesna moka

wood in chips or particles

lesni sekanci in iveri

wood marquetry and inlaid wood

lesene intarzije in vdelan les

wood paving

leseni tlak

wood products

leseni izdelki

wood tar

lesni katran

wood tar oils

lesna katranska olja

wood technology

lesna tehnologija

wood technology processes

postopki v tehnologiji lesa

wood treatment

obdelava lesa

wood waste and scrap

lesni ostanki

wood waste and scrap (incl. agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms)

lesni ostanki (tudi stisnjeni v brikete), okrajki, robljenci

wood wool

lesna volna

wood, continuously shaped along any of its edges or faces

les, profiliran

wood, densified

les, zgoščen

wood, densified in blocks

les, zgoščen v blokih

wood, densified in plates

les, zgoščen v ploščah

wood, densified in profile shapes

les, zgoščen v profilih

wood, densified in strips

les, zgoščen v letvah

wood, end-jointed or sanded

les, zobčasto dolžinsko spojen

wood, planed

les, skobljan

wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled

les, obdelan po dolžini z žaganjem, rezkanjem ali lupljenjem

wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled

les, vzdolžno žagan ali rezan

wood-based panels

lesne plošče

wooden containers

lesena embalaža

wooden footwear

lesena obutev

wooden frames for paintings

leseni okvirji za slike

wooden handles

leseni držaji

wooden poles, wood poles

leseni drogovi

wooden tools

leseno orodje

wood-protecting chemicals

kemikalije za zaščito lesa

woodworking equipment

oprema za obdelavo lesa, lesnoobdelovalna oprema

woodworking machines

lesnoobdelovalni stroji

woodworking tools

lesnoobdelovalno orodje

yew

tisa (Taxus (spp.))

 

Terminološki viri:

 Znanstveni in strokovni članki po podatkih COBISS.

Statistični letopis Republike Slovenije 2005. Statistični urad Republike Slovenije.
http://www.stat.si/letopis/index_letopis.asp

 Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002. Statistični urad Republike Slovenije.
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=1891

 NIP - Nomenklatura industrijskih proizvodov. 2004. Statistični urad Republike Slovenije.
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=2682

 Klasifikacija proizvodov po dejavnosti. Prirejeno po CPA 2002- Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, EUROSTAT, Luxembourg, 2002. Klasifikacije. št. 8, Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije.
http://www.stat.si/doc/pub/cpa_2004.pdf

 

Created: February  2006

Updated: February  2006


eXTReMe Tracker